بیماریهای مقاربتی

این وبلاگ بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی طراحی شده و خارج از آن عمل نمی کند.

مقایسه دو روش جراحی و حلقه در 2185 کودک زیر یکسال

 

ختنه به روش جراحي (كلاسيك) و با استفاده از حلقه پلاستيبل، دو روش رايج ختنه در كشور ما هستند. اين كار آزمايي باليني تصادفي به منظور مقايسه اين دو روش، از نظر عوارض جانبي، زيبايي محل عمل و مدت زمان عمل انجام شده است.


مواد وروش ها : 2185 کودک زير يكسال، در طول سالهاي 1379 تا 1381 در دو بيمارستان بقيه الله و ميلاد ختنه شدند. اين کودکان به طور تصادفي توسط يكي از دو روش ختنه، يعني روش جراحي (1100 نفر) و روش حلقه پلاستيبل (1085 نفر)، ختنه گرديدند. در تمام کودکان بي حسي موضعي با استفاده از ليدوكائين 2 درصد به صورت بلوك پشتي موضعي صورت گرفت. دو گروه از نظر مدت زمان عمل و هم چنين عوارض و زيبايي محل عمل بلافاصله و چهار تا ده روز بعد از عمل ارزيابي شده و مورد مقايسه قرار گرفتند. والدين از نظر عارضه تنگي مجرا با توجه به ديررس بودن آن توجيه شدند.

 يافته ها: بروز عوارض بعد از عمل جراحي ختنه با روش حلقه پلاستيبل کمتر از روش جراحي باز بود. بروز خونريزي بعد از عمل جراحي به روش جراحي در يازده بيمار (1 درصد) و در روش حلقه در سه بيمار (3/0 درصد) روي داد که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود . در گروه ختنه با روش حلقه پلاستيبل عفونت موضعي که منجر به عمل جراحي شود مشاهده نشده است، در گروه جراحي سه بيمار (3/0 درصد) به دليل عفونت محل عمل مورد عمل مجدد قرار گرفتند. نارضايتي از زيبايي محل عمل در 3 بيمار (0.3 درصد) و 9 بيمار (8/0درصد) به ترتيب در روش ختنه با حلقه و جراحي ديده شد . متوسط زمان عمل بدون احتساب زمان انجام بي حسي موضعي در ختنه با روش حلقه كوتاه تر بود (81/0 ±08/4 دقيقه در مقابل 87/1 ± 13/18 دقيقه در روش جراحي).

 
نتيجه گيري: پيشنهاد مي گردد روش ختنه با حلقه پلاستيبل با توجه به عوارض کمتر آن و زمان کمتر عمل جراحي به طور وسيع در سطح کشور به کادر پزشکي آموزش داده شود. هم چنين روش ختنه با حلقه پلاستيبل در كودکان زير يك سال پيشنهاد مي شود.

مقایسه دو روش ختنه (جراحی) و (حلقه) در ۲۱۸۵ کودک زیر یکسال در دو بیمارستان                     بقیه الله و میلاد طی سالهای ۱۳۷۹ - ۱۳۸۱

روش ختنه

تعداد

زمان

بر حسب دقیقه

عوارض کلی

عفونت

خونریزی

بد شکل شدن

جراحی

۱۱۰۰

۱۸

۳ مورد

۱۱

۹

حلقه پلاستیبل

۱۰۸۵

۴/۵

صفر

۳

۳

جمع

۲۱۸۵

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط bibijoon  |